Máy tính Forex

Tính toán Ký quỹ

Màn hình ký quỹ hiển thị số tiền bạn cần có để mở một vị thế mới. Biên độ giúp bạn quyết định mức đòn bẩy và kích thước lô. Chọn tài khoản ngang giá, cặp tiền, kích thước lô và tỷ lệ đòn bẩy, sau đó nhấp vào 'Tính toán' để giao dịch với sự an toàn và cân bằng mà bạn cần.


Tính toán Lãi

Bạn có thể dễ dàng tính toán tỷ suất lãi / lỗ hiện tại của mình với công cụ và quyết định điều chỉnh các khoản đầu tư của mình dưới thông tin minh bạch của dữ liệu.

Tải xuống MetaTrader